Samakata

1 Antonim kata menyapih

2 Sinonim kata menyapih

;